Soustava SI

Postupně bylo v historii používáno několik mírně odlišných metrických soustav, mezinárodně se v současné době používá soustava SI (zkratka z francouzského Le Systeme International d'Unités). V soustavě SI existuje 7 základních jednotek (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela), odvozené jednotky (získané ze základních jednotek), násobky a díly jednotek (získané předponami, např. kilometr, pikosekunda,…) a vedlejší jednotky (např. hodina, litr, minuta, elektronvolt, …).

Existují i jiné měrné systémy, ty lze pro přehlednost rozdělit na metrické a nemetrické. Metrický měrný systém je vždy nějakým způsobem odvozen od jednotky metr.

Základní jednotky soustavy SI

Tabulka základních jednotek soustavy SI
Veličina Jednotka
NázevNázevZnačka
délkametrm
hmotnostkilogramkg
čassekundas
elektrický proudampérA
termodynamická teplotakelvinK
svítivostkandelacd
látkové množstvímolmol
Na začátek ...

Odvozené jednotky

Odvozené jednotky se tvoří kombinacemi základních jednotek, některé takto vzniklé jednotky dostaly i své samostatné názvy. Povolené kombinace jednotek jsou výhradně součiny a podíly.

Definice, značení a jednotky odvozených veličin jsou upravovány řadou norem ČSN ISO 80000 "Veličiny a jednotky", které postupně nahrazuje řadu ČSN ISO 31.

Tabulka odvozených jednotek soustavy SI
Název veličinyRozměr jednotkyNázevZnačka
rovinný úhel1radiánrad
prostorový úhel1steradiánsr
kmitočets-1hertzHz
rychlostm.s-1metr za sekundu 
zrychlením.s-2  
nárůst zrychlením.s-3ryv 
sílam.kg.s-2newtonN
tlak, mechanické napětím-1.kg.s-2pascalPa
energie, práce, teplom2.kg.s-2jouleJ
výkonm2.kg.s-3wattW
elektrický nábojs.AcoulombC
elektrické napìtí, el. potenciál, elektromotorické napětím2.kg.s-3.A-1voltV
elektrická kapacitam-2kg-1.s4.A2faradF
elektrický odporm2.kg.s-3.A-2ohmΩ
elektrická vodivostm-2.kg-1.s3.A2siemensS
magnetický indukční tokm2.kg.s-2.A-1weberWb
magnetická indukcekg.s-2.A-1teslaT
indukčnost, vzájemná indukčnostm2.kg.s-2.A-2henryH
světelný tokcdlumenlm
osvětlením-2.cd.srluxlx
aktivitas-1becquerelBq
dávkam2.s-2grayGy
ekvivalentní dávkam2.s-2sievertSv
katalytická aktivitas-1.molkatalkat
Na začátek ...

Násobné a dílčí jednotky

K vyjádření násobků nebo dílů jednotek (dekadických) slouží předpony. Viz níže.

Na začátek ...

Vedlejší jednotky

Vedlejší jednotky, byly pro svou všeobecnou rozšířenost (či užitečnost) zařazeny do soustavy SI, přestože nebyly odvozeny ze základních jednotek. V současnosti jsou považovány za mimisoustavové.

Tabulka vedlejších jednotek soustavy SI
VeličinaNázevZnačkaVztah k hlavní jednotce
časminutamin60 s
hodinah3600 s
dend86 400 s
rovinný úhel(úhlový) stupeň°(π/180) rad
(úhlová) minuta'(π/10 800) rad
vteřina"(π/648 000) rad
grad, gong, gon(π/200) rad
astronomická jednotkaAU1,49598.1011m
parsekpc3,0857.1016 m
světelný rokly9,4605.1015 m
plošný obsahhektarha104 m2
objemlitrl, L10-3 m3
hmotnosttunat103 kg
atomová hmotnostní jednotkau1,660 57.10-27 kg
délková hmotnosttextex10-6 kg.m-1
optická mohutnostdioptrieD1 m-1
energieelektronvolteV1,602 19.10-19 J
zdánlivý výkonvoltampérV.A 
jalový výkonvarvar 
Na začátek ...

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) k vyjádření a násobků použité jednotky. Původ těchto předpon je starší než samotná soustava SI z roku 1960, takže se používají i v případě jiných měrných systémů.

Například předpona kilo násobí (odtud někdy označováno jako násobky a díly soustavy SI) jednotku tisícem, takže kilometr je 1 000 metrů a kilowatt 1 000 wattů. Naproti tomu předpona mili jednotku tisícem dělí, takže milimetr je tisícina metru a miliwatt je tisícina wattu. Možnost použít tytéž předpony pro jakoukoliv jednotku SI je jedna z hlavních výhod tohoto systému.

Předpony soustavy SI
10nPředponaZnačkaNázevNásobekPůvod
1024yottaYkvadrilion1 000 000 000 000 000 000 000 000řec. ὀκτώ – „osm“
1021zettaZtriliarda1 000 000 000 000 000 000 000fr. sept – „sedm“
1018exaETrilion1 000 000 000 000 000 000řec. ἕξ – „šest“
1015petaPbiliarda1 000 000 000 000 000řec. πέντε – „pět“
1012teraTbilion1 000 000 000 000řec. τέρας – „netvor“
109gigaGmiliarda1 000 000 000řec. γίγας – „obrovský“
106megaMmilion1 000 000řec. μέγας – „velký“
103kiloktisíc1 000řec. χίλιοι – „tisíc“
102hektohsto100řec. έκατόν – „sto“
101dekadadeset10řec. δέκα – „deset“
100--jedna1
10−1deciddesetina0,1lat. decimus – „desátý“
10−2centicsetina0,01lat. centum – „sto“
10−3milimtisícina0,001lat. mille – „tisíc“
10−6mikroµmiliontina0,000 001řec. μικρός – „malý“
10−9nanonmiliardtina0,000 000 001řec. νανος – „trpaslík“
10−12pikopbiliontina0,000 000 000 001it. – „malý“
10−15femtofbiliardtina0,000 000 000 000 001dán. femten – „patnáct“
10−18attoatriliontina0,000 000 000 000 000 001dán. atten – „osmnáct“
10−21zeptoztriliardtina0,000 000 000 000 000 000 001fr. sept – „sedm“
10−24yoktoykvadriliontina0,000 000 000 000 000 000 000 001řec. ὀκτώ – „osm“
Na začátek ...

Binární předpony

Ve výpočetní technice je od IEC doporučeno používat blízké mocniny čísla 2.

Pozor: Názvy a značky binárních předpon jsou odvozeny od "desítkových" předpon ovšem jejich hodnota je jiná.

Binární předpony
Dvojkový řád n:
2n
ZnačkaNázevHodnota
210Kikibi1 024
220Mimebi1 048 576
230Gigibi1 073 741 824
240Titebi1 099 511 627 776
250Pipebi1 125 899 906 842 624
260Eiexbi1 152 921 504 606 846 976
270Zizibi1 180 591 620 717 411 303 424
280Yiyobi1 208 925 819 614 629 174 706 176
Na začátek ...